April – Mesec podizanja svesti o ABILIZMU

Uvod u abilizam i pitanja prava onesposobljavanih osoba

Nekoliko godina unazad, organizacije za autizam koje vode neuatistični roditelji i stručnjaci/kinje, stavile su fokus na april kao na mesec podizanja svesti o autizmu.

Autistične osobeodgovorile su na kampanje za podizanje svesti (i njihove uobičajene patologizujuće i “bavimo se drugima“ okvire) tražeći da se manje priča o svesti, a više o prihvatanju autističnih osoba svih uzrasta.

Ove godine sam inspirisan/a da zamenim stari model novom vrstom kampanje:

Ovaj april je mesec podizanja svesti o abilizmu

Šta je abilizam?

Abilizam je kultorološki poremećaj koji može uticati na jezik i komunikacijske veštine ljudi, društvene odnose i druga međuljudska ponašanja.

Simptomi mogu uključivati:

*Manjak uvažavajućih, inkluzivnih komunikacijskih veština; naviku korišćenja jezika koji diskriminiše ili isključuje onesposbljene osobe, kao i neuspeh u omogućavanju onesposobljavanim osobama.pristupa komunikaciji

*Manjak društveno-emotivnog reciprociteta sa onesposobljavanim osobama, rangiranje (na primer) od nedostatka empatije do neuspeha u uključivanju onesposobljavanih osoba u društvene aktivnosti; u ozbiljnim slučajevima, može uključivati zlostavljanje, ubistvo i/ili potpunu apatiju prema zlostavljanju onesposobljavanih osoba.

*Ograničeni obrasci diskriminatornog ponašanja, na primer: insistiranje na segregaciji, ruganje i/ili zlostavljanje onesposobljavanih osoba; neuobičajeno zanimanje za „inspirativnu pornografiju“ koja objektifikuje i ponižava onesposobljavane osobe, itd.

Abilizam je bilo koji oblik diskriminacije ili loše namere prema onesposobljavanim osobama ili onesposobljenosti uopšte.

Na koliko ljudi utiče abilizam?

Abilizam utiče na sve ljude.

*U svako doba, jedna do pet osoba širom sveta je onesposobljavana.

*Ljudi koji nisu rođeni sa oštećenjima, ili ih nemaju u trenutku mogu postati onesposobljavani kasnije u toku živvota.

*Neki ljudi koji se ne identifikuju kao onesposobljeni i ne prepoznaju sebe kao takve zapravo jesu onesposobljavani i direktno pogođeni abilizmom, kao na primer ljudi sa psihijatrijskim oštećenjima kao što su depresija i anksioznost.

*Prava onesposobljavanih osoba visoko su međusektorska; pitanja građanskih i ljudskih prava: žena, pripadnika/ca zajednica ljudi neprivilegovane boje kože, LGBTQ+ isprepletana su sa pitanjima prava onesposobljavanih osoba. Prava onesposobljavanih osoba takođe se preklapaju sa pitanjima kao što su pitanja zdravstvene zaštite, obrazovanja, siromaštva, i drugih.

(slika znaka upozorenja koji prati tekst)

UPOZORENJE

Opisi abilizma kao poremećaja satirični su i ne treba ih shvatiti bukvalno.

Abilizam nije oblik mentalnog oboljenja ili psihijatrijskog oštećenja, abilistički su upravo optužujuća netpeljivost ili predrasude o mentalnom oboljenju i drugim oštećenjima/ smanjenim sposobnostima!

Šta izaziva abilizam?

*Ne postoji jedan određeni uzrok abilizma, to je pre kompleksan i međusobno povezan niz stavova, pretpostavki i predrasuda. Abilizam se razvija iz kombinacije ličnih predrasuda i faktora okruženja, kao što su široko rasprostranjena normalizacija abilizma, dezinformacije od strane abilističkih institucija i izostanak inkluzije onesposobljavanih osoba u društvu.

*Neki od važnih faktora rizika od abilizma jesu izostanak kontakta sa onesposobljavanim osobama i neupućenost u pitanja onesposobljavanosti i prava onesposobljavanih osoba. Tragično, abilistička kultura koja ne uspeva da obezbedi pristupačnost i stvarnu inkluziju onesposobljavanim osobama u visokom je riziku od širenja epidemije abilizma.

*Vakcine NE izazivaju abilizam, upravo suprotno, široko rasprostranjen program vakcinacije protiv abilizma kroz inkluziju onesposobljavanih osoba i edukaciju ne-onesposobljavanih osoba, može sprečiti da pojedinci/ke i veće društvene institucije postanu žrtve abilizma.

(slika šprica šprica u levom i “erinhuman.com“ u desnom uglu)

Ima li leka za abilizam?

Efikasni tretmani za abilizam uključuju:

Edukaciju

Svi moramo uložiti trud da se upoznamo sa pitanjima onesposobljavanosti, da ispitamo i suočimo se sa abilizmom u sebi samima i u našim zajednicama. Svi imamo obavezu da razumemo i da se borimo protiv abilizma.

Pristupačnost

Inkluzija i pristupačnost su građanska prava, ne specijalne privilegije. Svačija je obaveza da pronađe način kako da naše zajednice i prostore učini pristupačnijim i potrudi se da uključi onesposobljavane osobe.

Intersekcionalnost

Prava onesposobljavanih prepliću se sa građanskim pravima ne-onesposobljavanih ososoba, naš politički aktivizam, naš glas i naša politika treba uvek da budu inkluzivni i međuektorski.

Onesposobljavane osobe u središtu zbivanja

Onesposobljavane osobe moraju biti u središtu vlastitog života kao i pri zagovaranju svojih prava; ovo podrazumeva da imamo autonomiju u svom ličnom životu i vodeće uloge u organizacijama koje se bave našim pravima. Osobe bez ličnog iskustva mogu imati sporedne uloge kada je to potrebno.

(slika dve pilule i tekst: “ Nema magičnog leka za predrasude. Zapamtite, netrpeljivost zapravo NIJE bolest”

Terapija za abilizam

Jedina postojeća uspešna trerapija za abilizam jeste slušanje onesposobljavanih osoba i učenje od nas.

Organizacije

 • Autism Women’s Network
  org
 • Autistic Families International
  org
 • Autistic Self Advocacy Network
  org
 • Disability Visibility Project
  com
 • National Association of the Deaf
  org
 • National Federation of the Blind
  org

 Haštagovi naTviteru

 • #CripTheVote
 • #ActuallyAutistic
 • #FilmDis
 • #AutisticWhileBlack
 • #TheFutureIsDisabled
 • #TheFutureIsAccessible

 Kampanje podizanja svesti

Erin Hjuman, umetnička direktorka Autism Women’s Network, suosnivačica i kodirektorka Organizacije Autistic Families International(//erinhuman.com/)

Prevod: Biljana Radusin i Dragana Marković

Originalni tekst možete preuzeti ovde: //erinhuman.com/2017/04/01/aam/

Svi ljudi su pogođeni abilizmom.

About the author: czuns