CENTRU JE OSTALO JOŠ 9 DANA, MAKSIMALNO JOŠ 24 DA BI ODBLOKIRAO RAČUNE I U 2024. NASTAVIO NORMALNO S RADOM

Nakon uplate 1 lične donacije, glavnica duga danas iznosi 3.993.252,93 din, ukupan dug 5.691.345,00 din. Šesnaestog oktobra povećane su tarife Poreske uprave, zbog čega se glavni dug povećao za iznos od 30000 din, 20.11. ukupno je uvećan za 39100 din. za prispelu kamatu, koju obračuna Narodna banka Srbije.

Od 15. maja, kad smo prvi put uputili poziv javnosti da je Centru potrebna podrška što većeg broja ljudi ne bi li se dug koji je tada bio 5.975.134 din pokrio, odazvalo se preko 350 osoba i pravnih lica. Na osnovni račun 340-5350-79 donirano je 711.067,45 din. Glavni dug smanjen je za 339.123,12 din. Ostatkom novca, uz pomenuto uvećanje tarifa od pre mesec dana, naplaćena je kamata.

Centar paralelno s prikupljanjem sredstava za deblokadu prikuplja i sredstva za tekuće troškove, koji imaju rok plaćanja, i doprinose za koje je resorna gradska uprava odobrila novac, ali od maja ne može da ga uplati jer dotacije iz gradskog budžeta podležu blokadi i ako ne uspemo da odblokiramo račune do 30.11, najkaasnije 15.12, suočićemo se sa još 2,5 miliona din manjaka za troškove zakupa kancelarije, komunalija, stručni rad, knjigovodstvo i zaštitu na radu od maja do decembra i svakodnevnu iskustvenu podršku jednoj osobi sa psihozom od maja do oktobra, koji će do kraja ove godine moći da budu uplaćeni samo ukoliko blokada bude otklonjena. U Upravi za trezor rečeno nam je da je rizično da u iduću godinu Centar uđe s blokadom jer možda neće moći da koristi javna sredstva ni iz jednog izvora, iz kojih mu se odobravaju.

Pozivamo sve koji mogu da donacijom na račun 340-5350-79 doprinesu da Centar iz blokade izađe. O razlozima zašto je deo računa od 2017. kontinuirano u blokadi možete videti u Novostima na sajtu.

Ovogodišnji pomak je taj što smo za sve troškove usluga koje pružamo obezbedili sva sredstva, od čega je učešće Grada Novog Sada iz 3 izvora gotovo 75%. Grad je početkom novembra po zahtevu za nepokrivene sate odobrio novac za pun obim asistencije dveju osoba prilikom podizanja 1 osobi u periodu oktobar-decembar, kojoj je potrebno celodnevna podrška uz asistenciju dveju osoba u svim aktivnostima koje podrazumevaju podizanje, ali je još uvek neizvesno da li će ovaj segment od januara finansirat kroz osnovni zahtev ili će se i dalje morati dopunjavati organizacijom gradskog javnog rada i posebnim zahtevima, oba izora ne mogu da pokriju sve troškove za dve osobe, a nužno je trajno da se predvidi način finansiranja u ovoj siruaciji. Ovo je, uz nepokrivanje drugih troškova radnih prava, sem  odrađenog sata, 1 od 2 stalna izvora manjka, zbog kojih se Centar u prethodne 4 godine, otkako se usluga finansira namenski, nije mogao usmeriti na otklanjanje blokade za manjak nastao u toku desetogodišnjeg projektnog sufinansiranja usluge.

Grad takođe treba iz čl. 2 Pravilnika o bližim uslovima i kriterijuma za sticanje prava na finansiraje usluge PA iz Bužeta Grada Novog Sada da otkloni, 2021. unet sporni kriterijum da se zahtev za odobravanje finansiranja usluge može podneti po isteku godinu dana od kada osoba ima prebivalište u NS, što nekoga ko se doseli u NS, s čime smo se suočili u periodu novembar 2019-novembar 2021. u vezi sa asistencijom prvoj slepooj studentkinji Medcinskog  fakulteta u Novom Sadu, minimalno 15 meseci ostavlja bez podrške. Razlog koji resorna uprava navodi jeste sprečavanja doseljavanja samo zbog ostvarivanja prava na asistenciju jer je većina lokalnih samouprava još uvek ne finansira. Ovaj kriterijum u suprotnosti je s preporukama Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom, po kome je boravište minimalni standard za obezbeđivanje neophodne podrške, ne samo prebivalište. Troškovi života u Novom Sadu, naročito onih koji nemaju svoj stan ili kuću, najveći su u Srbiji, izuzev delova Beograda, tako da je nerealno očekivati da će se u ovom  trenutku odrasle osobe doseljavati u Novi Sad samo zbog asistencije, a za sve ostale situacije promene adrese i povratka u mesto prethodnog prebivališta CSR može u svakom trenutku da sprovede kontrolu. Radne liste koje asistenti/kinje vode pokazuju gde se asistencija pruža.

Izostavljanjem ovog  kriterijuma i obezbeđivanjem trajnog finansiranja istovremene asistencije dveju osoba prilikom podizanja osobama kojima je potrebna  celodnevna podrška, Grad će regulisati sve što je u njegovoj nadležnosti, omogućiti jednako ostvarivanje prava na uslugu koga god od licenciranih pružalaca od 2024. osoba da odabere i zaustaviti stvaranje manjka na tekućem nivou. Juče je bilo tačno 5 meseci kako se Centar resornoj gradskoj upravi i članicama Gradskog veća za socijalnu zaštitu i finansije obratio da se ova 2 segmenta trajno reše. Nismo sigurni kakav će biti ishod i ukoliko se do kraja godine ne nađe rešenje, a Centar ne odblokira račune, neizvesno je na koji će način biti obezbeđivan pun obim asistencije dvema osobama, koje je koriste preko 20 i 45 godina, a kojima Centar sve što Grad ne obezbedi namenskim sredstvima, podršku obezbeđuje iz drugih gradskih izvora i participacijom i kad ne postoji nijedan drugi način, donacijama.

Nakon toga, ostaje iznalazak načina za pokrivanje troškova svih radnih prava direktnih pružalaca usluga socijalne zaštite i izmena državnog  Pravilnika o bližim uslovima i standardima  za pružanje usluga socijalne zaštite, po kome sve osobe koje nisu punoletne, društveno aktivne, ne ostvaruju pravo na uvećan dodatak za tuđu negu i pomoć i lišeni su poslovne sposobnosti. Otuda ne čudi što je broj opština koje uslugu finansiraju i dalje manji od 30, i što se broj korisnika/ca povećava samo u 3 najveća grada.

About the author: czuns

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.