DOPRINESIMO DOSTUPNOSTI USLUGE PERSONALNE ASISTENCIJE OSOBAMA SA INVALIDITETOM

Centar ŽIVETI USPRAVNO je licenciran od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za organizovanje usluge personalne asistencije osobama sa invaliditetom, koju pruža od novembra 2008. i inicirao je njeno uvođenje u Odluku o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada i finansiranje optimalnog nivoa usluge s namenske gradske budžetske linije.

Od novembra 2017. Centar je organizovao i prikupljao donatorska sredstva za personalnu asistenciju 5 osoba van Novog Sada, koje iz formalnih razloga nisu imale, dvoje još uvek nemaju, pravo na finansiranje usluge iz budžeta gradova u kojima žive, a nužna im je, ili im nije bio omogućen izbor licenciranog pružaoca, odnosno grad u kome jedna osoba živi odobrava maksimalno 40 sati usluge nedeljno, jer je toliki minimalni državni standard, a njoj je, kao i većini drugih osoba nedeljno potrebno minimalno 60 sati usluge, jer je potrebna svakodnevno.

Grad Novi Sad pokriva samo bruto troškove po satu pružene usluge, ne i druga prava iz radnog odnosa, zbog čega se Centar u poslednje 3 godine za sve navedene stavke suočava s manjkom od 7 miliona dinara godišnje koje obezbeđuje donacijama i participacijom nas koji koristimo asistenciju.

Manjak za period jun 2020. – decembar 2022. iznosi 2.469.500,00 din, od čega je 1,8 miliona dinara u Novom Sadu za praznične dane, troškove prevoza i asistenciju prvoj slepoj studentkinji Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, koja je 2 godine čekala na ostvarivanje prava na uslugu personalne asistencije namenskim gradskim sredstvima.

Clj nam je da do 31.3, najkasnije do 31.5.2023. obezbedimo ova sredstva uz paralelni rad na tome da Grad Novi Sad, počev od februara 2023, pokrije sva prava iz radnog odnosa asistentima/kinjama, da bi Centar nesmetano radio, jer dokle god je licencirani pružalac u situaciji da samostalno ulaže u ostvarivanje svih radnih prava direktnih pružalaca, suočava s prinudnim naplatama i mora da pozajmljuje novac da ne bi kršio Zakon o radu i Zakon o PIO, ne možemo govoriti o stvarnoj dostupnosti usluge, niti je održiva dokle god se sufinansira na način koji nekog ugrožava, uključujući sam Centar.

Dostupnosti usluge možete doprineti:

  • doniranjem na račun Centra za donacije, br. 340-11001286-31 u Erste Bank A.D,
  • obaveštavanjem drugih o svrsi usluge personalne asistencije i važnosti ulaganja u nju,
  • (su)organizovanjem donatorskih akcija u korist Centru, odnosno akcija podrške dostupnosti usluge personalne asistencije.

Doniranje u ostvarivanje osnovnog ljudskg prava na slobodu izbora nije put koji garantuje punu primenu ovog prava. Njegovo ostvarivanje, u skladu sa čl. 19 Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, koju je država ratifikovala, mora se ostvarivati izdvajanjem namenskih budžetskih sredstava. Međutim, ulaganje iz drugih izvora nužno je dok sve stavke predviđene Zakonom o radu i Konvencijom ne budu biile finansirane budžetskim sredstvima, jer život ne čeka, a posledice izostanka asistencije i tendencije odugovlačenja iznalaženja stvarnih i trajnih rešenja u skladu s Konvencijom jesu izolacija, zanemarivanje, sekundarna oštećenja i rana smrt, a izolavane i zanemarivane osobe nečija su deca, braća, sestre, roditelji, partneri/ke, prijatelji/ce, kolege/nice ili bi, uz suočavanje s abilizmom: uverenjem da život osobe bez oštećenja/smanjenja sposobnosti vredi više od osobe sa oštećenjem, izostankom ili smanjenjem neke sposobnosti, mogle biti nečiji roditelji, partneri/ke, prijatelji/ce, kolege/nice.

Najefikasniji način suočavanja s abilizmom jeste strateško sistemsko i lično ulaganje u preduslove za samostalni život:

  1. Uslugu personalne asistencije, podršku u donošenju odluka, prevod na znakovni jezik i s njega,
  2. Pristupačnost (fizička, komunikacijska, pristupačnost proizvoda, informacija i svih usluga) i
  3. Iskustvenu (peer) podršku,

kojima se izjednačavaju mogućnosti svih i  preduslovi su za puno i nesmetano društveno učešće svake osobe.

Donirano: 298.900,00 din, 12,1%.

Nedostaje: 2.170.600,00 din.

About the author: czuns

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.