ZAPISNIK SA 11. VANREDNE SKUPŠTINE CENTRA

Sorry, this entry is only available in B/CG/H/S. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Centar „Živeti uspravno“

Jevrejska 20

21000 Novi Sad

Dana: 31. avgusta 2017.

ZAPISNIK SA 11. VANREDNE SKUPŠTINE CENTRA

Jedanaestavanredna sednica Skupštine Centra održana je u kancelariji Centra „Živeti uspravno“ u Jevrejskoj 20, s početkom u 16časova.Prisustvovalojojje 12 članova/ica i dvečlaniceaktivistikinječimeje u skladu sa članom 17 Statuta, ostvaren kvorum. Predsedavajuća Skupštine je mr Milica Ružičić-Novković, zapisničarka Dijana Kačavenda, a za overivače zapisnika izabrani su Ružica Škrbić i Marija Jevtić.Prvobitno je jednoglasno izabrana Marija Obrovački, ali je nakon njenog izbora za članicu Nadzornog odbora predloženo da zapisnik overi Marija Jevtić, što je naknadno jednoglasno odlučeno.

Skupština je jednoglasno usvojila sledeći dnevni red:

Izbor zapisničara/ki
Usvajanje dnevnog reda
Usvajanje zapisnika sa desete redovne sednice Skupštine Centra
Pregled šestomesečnog izveštaja o radu Centra
Izveštaj supervizorke za period mart-avgust 2017.
Predstavljanjeishodaevaluacijerada Centra
Izbor članova Upravnog odbora
Izbor članova Nadzornog odbora
Rasprava o organizacionoj strukturiCentra i usvajanjeodluke o formiranju timova i podeli poslova
Razno

U okviru 3. tačke za usvajanje zapisnika sa X redovne sednice Skupštine glasalo je šestoro članova koji su joj prisustvovali. Usvojen je sa 4 glasa za i 2 uzdržana glasa. Članovi Igor Parežanin, Stefan Savić i Zorana Pavlica pridružili su se sednici nakon početka, članica aktivistikinja Vesna Premić napustila je sednicu nakon treće tačke dnevnog reda, što je unapred najavila.Članovi Miško Šekularac i Jasmina Jovanović prisustvovali su zasedanju zaključno sa šestom tačkom dnevnog reda, Jasmina Jovanović preko vajbera a Miško Šekularac uživo. Jasmina Jovanović zbog izostanka interneta nije učestvovala u glasanju, Miško Šekularac glasao je elektronski.

U okviru 4. tačkepredsedavajuća,mrMilicaRužičić-Novković,napravilajepregled sprovedenih aktivnostiCentra u prvihosammeseci 2017.godine(u prilogu). Članica Ljiljana Čakmak dopunila je pregled informacijom da za iskustveno/vršnjačko savetovalište nedostaje 1,3 miliona dinara, što zajedno sa nedostajućim sredstvima za personalnu asistenciju čini 2 miliona dinara. Ona je takođe dodala podatak da su organizovane dve žurke podrške Centru i akciji 0,1%. PredsedavajućajeovomedodalainformacijudajeodpočetkagodinedosadanakoncertimanamenjenimCentruilinadruginačinzaCentarobezbeđenoblizu 100.000,00 dinara i da je, uz nedostajuća sredstva od 100.000,00 evra za period 2011-16. Nakon ovoga pokrenuta je rasprava o donatorskom skupu planiranom za 19. septembarpovodom 17godinaodotvaranjaSavetovališta „Živetiuspravno“ kojijeplanirandaseodržiu StudijuFirchie Think Tank. Predsedavajuća je predložila da se toga dana održi događaj kojim bi se obeležila godišnjica, a da se donatorski skup održi u drugoj polovini oktobra nakon obuke o prikupljanju sredstava u lokalnoj zajednici.

U okviru 5. tačkeiznetjeizveštaj supervizorke o radu Centra u poslednjih osam meseci (u prilogu). Kao ključne tačke za unapređenje supervizorka je navela:

Unapređenje timskog rada i prepoznavanje odgovornosti od strane članova Skupštine i oba odbora u delu koji se tiče donošenja odluka, njihovog sprovođenja i konkretnog angažovanja svakog od nas pojedinačno.
Dase ostale i tekuće obaveze efikasno sprovode uz puno učešće članova i relavantnu timsku podelu.

Ostala polja za unapređenje su:

Saradnja sa drugim organizacijama i međunarodna saradnja i
Produkcija u okviru koje ove godine gotovo ništa nije urađeno sem pozadinske slike koja na društvenim mrežama Centra prati obeležavanje petnaestogodišnjice od osnivanja Centra.

U okviru 6. tačke predstavljeni su ishodi evaluacije petnaestogodišnjeg rada Centra (u prilogu). Budući da su neki od komentara bili da personalnu asistenciju koriste samo osobe koje su bliže Centru i da je neke osobe koriste 24 sata a neko nema nijedan, kao i da se novac za potrebe Centra skuplja od vrata do vrata, a troši za putovanja predsednice i njenih najbližih saradnika i za njen život. Osvrćućisenaprethodnih17 godina mr Miško Šekularac kazao je da su pojednicima pružene prilike koje nisu iskoristili, s čim se složila Ljiljana Čakmak i dodala da su u početku svi imali jednake šanse, ali da mnogi od tih ljudi nisu pokazali ni najmanju volju da bilo šta rade u Centru. Zatim je Miško Šekularac rekao da je ponosan na to da su se Centru pridružili novi ljudi i na to što on sada potpuno drugačije funkcioniše. Ono na šta nije ponosan, jeste što se trenutni sastav Upravnog i Nadzornog odbora od izbora do sada nijednom nije sastao o čemu nije podnet izveštaj i nije obaveštena Skupština i nije ranije reagovano. Postavio je pitanje da li su članovi Upravnog odbora i uopšte Skupštine svesni svoje odgovornosti ne samo za sebe već i za druge i njihove porodice. Rekao je da kao neko sa pedesetgodina nije siguran koliko će moći da utiče nadogađaje u narednihdvadesetgodina, a damlađiljudikoji trenutno čine Upravni odbor jesu ti od kojih će u narednom periodu zavisiti i njihovi i životi drugih ljudi. Predsedavajuća Skupštinom iznela je da nije inicirala sazivanje Upravnog odbora polazeći od čl. 22 Statuta, tačke po kome Upravni odbor bira predsednika/cu i dvoje potpredsednika što podrazumeva da su svi novizabrani članovi u jednakojmogućnostidainicirajusazivanjesednicekao i dajeulogapredsednikaUpravnogodborapromenljiva. Odluku o osobamaovlašćenimzazastupanjeCentra donosi Skupština. Njena procena dajeizabraniUpravniodborimakapacitetdamožedasazove sastanak i pokrene bilo koju drugu aktivnost u svojoj nadležnosti i da to nije uradila zato što se ne slaže s tim da se od nje očekuje da sve što se tiče rada Upravnog odbora sama inicira. Član Skupštine Stefan Savić rekao je da se slaže sa ovim postupkom i izneo stav da bi trebalo razmisliti o tome da se promeni način upravljanja organizacijom jer je postojanje Upravnog i Nadzornog odbora zastarela forma i da bi najbolje bilo da se u cilju profesionalizacije rada organizacije izabere menadžment koji će činiti operativci zaduženi za određene segmente čime će se postići podela uloga i izbeći to da jedna osoba, bezobzirakolikokapacitetaima, drži u svojojglavisve „odbrojaspajalica u kancelarijidovođenjarazgovorasaministarstvima“. Predsedavajuća je predložila da rasprava na ovu temu bude ostavljena za narednu redovnu sednicu Skupštine Centra, jer ovakva vrsta promena podrazumeva promenu teksta Statuta, a pošto Centru predstoji izrada strateškog plana smatra da bi bilo mnogo efikasnije ukoliko bi dogovor o strukturi bio jedan od ishoda strateškog planiranja, takođe da nije dovoljno upoznata sa materijom, ali da uporedna praksa u drugim zemljama Evrope i u Evropskim mrežama pokazuje da donosioci odluka i donatorska zajednica imaju drugačiji pristup prema organizacijama koje imaju jasnu upravljačku strukturu i nadzor nad radom upravljačkog dela organizacije i njenih ostalih segmenata nego ukoliko je veći deo upravljačkih funkcija na jednoj osobi, a shodno delatnosti koju Centar obavlja, uslugama koje pruža, broju ljudi koji zapošljava i iznosu sredstava kojim na godišnjem nivou raspolaže. Na osnovu ove diskusije predložila je da Skupština, što je na početku izostavljeno, izglasa o odluci započinjanju strateškog planiranja rada Centra u narednih pet godina što je jednoglasno usvojeno.

U daljem toku sednice, članica Dijana Kačavenda predložila je da pre tačaka 7 i 8 bude rasprava o organizacionoj strukturi Centra i usvajanje odluke o formiranju timova i podeli poslova.

U skladu sa čl. 19 StatutaSkupština Centra jednoglasno je donelaodluku o formiranju timovi za:

Servis personalne asistencije,
Iskustveno savetovalište
Tim za prikupljanje sredstava, u okviru koga će delovati grupa za organizaciju događaja.
Tim za medijsko predstavljanje Centra
Da se za svaki novi projekat predvidi formiranje tima u zavisnosti od teme projekta.

Za rad timova nadležan je Upravni odbor.

Strukturu timova čine:

Za organizovanje personalne asistencije nadalje će biti: Marija Obrovački, Ljiljana Čakmak, Dijana Kačavenda, Milka Ćeho, Marija Jevtić i mr Milica Mima Ružičić Novković.
Za iskustveno savetovalište biće: Marija Obrovački, Ljiljana Čakmak, Dijana Kačavenda, mr Miško Šekularac, Slobodan Popov, Milka Ćeho,Milica Šatara i mr Milica Mima Ružičić Novković.
Za prikupljanje sredstava biće: Ljiljana Čakmak, Slobodan Popov i mr MilicaMima Ružičić Novković, Marija Obrovački i ZoranaPavlica.
Zamedijskopredstavljanjesu:Igor Parežanin, Zorana Pavlica, mr Milica Mima Ružičić Novković i Ružica Škrbić.

Predsedavajuća je predložila da lista ostane otvorena do utorka 5. septembra 2017. da bi se nakon sazivanja novog Upravnog i Nadzornog odbora, timovima mogli priključiti i ostali članovi i zaposleni Centra koji nisu prisustvovali sednici Skupštine.

Na predlog članice Dijane Kačavende 7. i 8. tačka spojene su u jednu. Za članice Upravnog odbora kandidovale su se Dijana Kačavenda i mr Milica Mima Ružičić Novković, a Stefan Savić kandidovao jeSlobodana Popova za člana, koji je prihvatio kandidaturu. Upravni odbor je izabran sa 11 glasova za Dijanu Kačavendu i mr Milicu Mimu Ružičić Novković i 10 glasova za Slobodana Popova.

Za članice Nadzornog odbora kandidovale su se Ljiljana Čakmak i Marija Obrovački. ČlanicaaktivistinjaJelenaSokrefje prihvatila unapred predloženu kandidaturu. Nadzorni odbor izabran je sa 10 glasova za Mariju Obrovački i Jelenu Sokref i 9 glasovazaLjiljanuČakmak. Jednaosobanijeučestovala u glasanju.

Pod tačkom razno Stefan Savić preporučio je svima koji to nisu, da pročitaju životnu priču Gordane Rajkov,jer u njoj može da se pronađe sve što je važno za pokret osoba sa invaliditetom i obavestio Skupštinu o tome da je odlučio da nadalje ne bude u članstvu Centra, i da je tu za sve što je potrebno kao spoljni saradnik i podrška.

Predsedavajuća mu se zahvalila na dosadašnjoj saradnji.

Sednica je zaključena u 19 časova.

 

Zapisničarka Predsedavajuća Skupštine

Dijana Kačavenda mr Milica Ružičić – Novković

 

………………………………… …………………………………………………..

 

Overivačice zapisnika

Marija Jevtić

 

……………………………………………

Ružica Škrbić

About the author: czuns