Godinšnjica od osnivanja Centra

Na današnji dan, 29.1.2002, održana je osnivačka skupština Centra u sadašnjoj kancelariji u Jevrejskoj 20.

U međuvremenu Centar je pružio različite vidove podrške, uglavnom za samostalni život, za više od 700 ljudi, u poslednje 3 godine u njemu radi između 50 i 55 osoba godišnje, preko 250 ljudi od 2007. do danas zasnovalo je s njim radni odnos po ugovoru na određeno ili neodređeno vreme, približno toliko ljudi doprinelo je njegovom radu honorarno, na javnim radovima ili po ugovoru o delu. Najveći broj honorarno angažovanih bio je u vezi s obukama ili učešćem u stvaranju vizualnog identiteta i produkciji medijskog materijala, njegovom prevođenju ili prevođenju drugog sadržaja, koje je Centar objavio, među 20 naslova kojima je izdavač ili suizdavač u oblasti pristupačnosti, svedočenja o vremenu iz perspektrive žena, o položaju osoba sa invaliditetom, ravnopravnosti u javnom govoru, o životu u reziddencijalnom vidu podrške deci i mladima sa invaliditetom i njegovim posledicama.

Centru narednog meseca predstoji preseljenje i promena sedišta. U prethodnih 40 meseci usluga personalne asistencije, na njegovu inicijativu, nakon 9 godina projektnog sufinansiranja, uvedena je u Odluku o socijačnoj zaštiti Град Нови Сад 3 puta je od sredine 2020. menjan gradski pravilnik o finansiranju usluge personalne asistencije u ciilju definisanja uslova pod kojima odsoba može da koristi asistenciju duže od minimalnog državnog standarda nedeljno, što nije billo nužno jer svaka lokalna samouprava definiše spram potreba svog stanovništva i sredstava kojima raspolaže, svoj minimalni standard, ali Град Нови Сад, na inicijativu Centra, trenutno jedini u Srbiji omogućava optimallni obim uslug i samo još jedna odredba u vezi sa celodnevnom uslugom treba da se redefiniše kako bi u ovom delu prces bio u potpunosti završen, a to je da zbog rasporeda smena, slobodnog vremena i potrebe za asistencijom dveju osoba za svaki transfer, umesto načina računanja 24 sata x broj dana u mesecu treba da se predvidi podrška do 5 celih normi jer radna nedelja traje 40 sati.

Pored toga, gradski pravilnik treba da se uskladi sa Zakonom o radu u delu koji se tiče rada asistenata/kinja jer pravno lice za obavljanje pslova u sklopu svoje stalne, registrovane delatnosti n može da sklapa ugovor o delu, niti on ljudima koji asistiraju omogućava ostvarivanje drugih radnih prava sem staža, zarade i osnovnog zdravstvenog osiguranja dok ugovor traje. Centar asistenti/kinje, sem angažovanih na gradskom javnom radu ili ukoliko oni sami ne traže da to bude ugovor o delu) zapošljava po ugovoru o radu, ali se zbog toga što Grad ne pokriva redovne mesečne putne troškove, praznične dane sem kad ljudi tokom njih rade, naknade za godišnji odmor i bolovanje, na godišnjem nivou suočava s manjkom od blizu 4 miliona din, od čega mi koji koristimo uslugu participiramo ukupnim iznosom od 920 do 1,2 miliona din. godišnje.

Ove dve okolnosti stavljaju Centar u situaciju da ništa drugo, sem prikupljanja sredstava za stvke koje Grad ne pokriva, organizovanja i administriranja usluge, ne može da radi i u stalnoj je neizvesnosti da li će u zakonskom roku i iz kog izvora obezbediti sredstva koja nedostaju pošto su mu računi od 2017. pod prinudnom napllatom jer je Grad od 2010. projektno odoravao manje sredstava nego što je bilo potrebno, a 2014 i 2017. uslugu je sufinansirao do jula i do avgusta, a Centar je nije smeo prekidati trima osobama jer im je bez nje život ugrožen.

Takođe, u gradskom pravilniku sporna je odredba da osoba ima pravo na finansiranje usluge ukoliko ima prebivalište u Novom Sadu ne kraće od godinu dana, što ljude koji zbog studija, posla, angažovanja u sportu, kulturi ili nekoj drugoj delatnosti ili zbog spajanja porodice, dovodi u situaciju da godinu dana nemaju nikakvu podršku, a lokalna samouprava iz koje dođu i Grad Novi Sad ne sarađuju da se taj period premosti.

Očekujemo da ove godine Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izmeni Pravilnik o bližim uslovima i standardima pružanja usluga socijalne zaštite, pre svega kriterijume o tome ko ima pravo na uslugu po čl. 99 Pravilnika jer se pravo na njeno finansiranje još uvek odobrava u odnosu na stepen oštećenja, umesto po osnovu procene potreba za podrškom, odobrava se samo punoletnim, društveno aktivnim osobama, koje imaaju ostvareno pravo na uvećan dodatak za tuđu negu i pomoć i sposobnost samostalnog odlučivanja, što najveći broj osoba sa invaliditetom ostavlja bez mogućnosti korišćenja ove usluge, a način njenog finansiranja putem javnih nabavki ili formiranjem centara za uslugu socijalne zaštite ne omogućava korisnicima/ama izbor i mogućnost promene licencirang pružaoca usluge, što je sve u suprotnosti s Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom.

Centar je od februara 2018. do decembra 2022. organizovao uslugu jednoj, a od jula 2021. još jednoj osobi koja e zbog nižeg stepena oštećenja od 100% nemaju pravo na finansiranje asistencije po držanom pravilniku. Zbog svih ovih okolnosti i manjeg priliva doacija iz poslovnog sektora usled krize, za period jun 2020-decembar 2022. ima manjak od 2,8 miliona din, od čega, se 1,8 miliona din. odnosi na troškove asistencije u Novom Sadu, ostatak na Beograd, Sombor i Suboticu zbog restrikrivnih kriterijuma u državnom pravilniku u vezi s tim ko ima pravo na asistenciju i zbog toga što lokalne samouprave smatraju da se moraju pridržaati državnog minimuma u odobravanju maksimalno 40 sati usluge nedeljno, umesto da definišu svoj minimalni standard shodno potrebama stanovništva i novcu kojim raspolažu.

Od ovog iznosa još 115.300 din. treba da obezbedimo do 31.1. da bismo u roku vratili pozajmicu od 229.000 din, kojom je omogućeno da overimo zdravstvene kartice zaposlenih u Centru do marta ove godine, pošto su krajrm decembra i početkom januara dve najavljene donacije izostale.
Račun Centra za donacije je 340-11001266-31.

U ponedeljak, 30.1.2023. možete podržati Cetar kupovinom knjiga uživo i onlajn u Booka Store. Polovinu prometa 30.1. Knjižara će donirati Centru u okviru svoje akcije HUMANDAN.

About the author: czuns

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.