Istorijat centra

Centar ŽIVETI USPRAVNO

Centar je osnovan 2002. godine. Proistekao je iz savetovališta koje je francuska organizacija Handicap International otvorila septembra 2000.
Organizuje servis personalne asistencije, međusobnu podršku zasnovanu na ličnom iskustvu, posreduje u ostvarivanju interesa na polju obrazovanja i zapošljavanja, informiše javnost i bavi se istraživačkim i (su)izdavačkim radom u domenu samostalnog života, jednakosti u javnom govoru, obrazovanja…

PROGRAMI I AKTIVNOSTI CENTRA

Program za jednakost osoba s invaliditetom u javnom govoru obuhvata istraživački i izdavački rad na polju invalidnosti, medijskog predstavljanja osoba sa invaliditetom i podsticanje i pilotiiranje službi podrške koje ne postoje u Novom Sadu. Inicirali smo pokretanje servisa organizovanog prevoza, a jula 2009. pokrenuli servis personalnih asisttenata, posredujemo u obezbeđivanju podrške u obrazovanju i zapošljavanju.

Pretežna delatnost Centra je produkcija medijskog i filmskog mateijala o položaju osoba sa invaliditetom i građanskim pravima.
Iz vršnjačke edukacije u oblasti invaldnosti, zaštite prava i zdravlja mladih, omladinski rad i treninge u cilju razvijanja različitih veština proisteklo je 2010. iskustveno i vršnjačko savetovalište za decu i mlade s invaliditetom, njihove roditelje i staratelje.

Od 2007. do 2014. tim Programa za pristupačnost inicirao je 11 lokalnih akcionih planova i/ili strategija pristupačnosti u Vojvodini, organizovao međunarodne skupove u pravcu izgradnje okruženja pristupaačnog svima, o pristupačnom turizmu, bio suorganizator nekoliko skupova na temu pristupačnog saobraćaja i pristupačnosti radnog mesta i procesa. U okviru ovog programa prevedeni su i objavljeni Evropski koncept pristupačnosti 2003, 2008. i 2013, Najbolja međunarodna iskustva u primeni Univerzalnog dizajna, tim je učestvovao u izradi više domaći i međunarodnih dokumenata i radnih tela i bio deo Mreže Evropskog koncepta pristupačnosti sa sedištem u Luksemburgu, Evropskog instituta za dizajn a sve sa sedištem u Dablinu i Fondacije Dizajn za sve u Barseloni.