Omogućeno pravo na finansiranje celodnevne asistencije u Novom Sadu

Izmenom Pravilnika o bližim uslovima i postupku za sticanje prava na finansiranje usluge Personalne asistencije od 14.5.2021 i dopunom od 14.7.2021 koja je stupila na snagu 20.7.2021 Novi Sad je prvi u Srbiji predvideo mogućnost finansiranja usluge PA iznad zakonskog minimuma (do 52 sata nedeljno) i celodnevne svakodnevne usluge.
Jedan deo repe zajedno smo uspešno iščupali nakon 12,5 godina.
Međutim, da bi osoba mogla da ostvari pravo na uslugu iznad džavnog minimalnog standarda mora da živi sama i da to potvrdi izjavom overenom kod notara ili da živi sa članoima domaćinstva koji su stariji od 75 il teško bolesni, što ukazuje na to da osobe sa kojima živimo imaju obavezu da nam asistiraju, što nije u skladu sa čl. 19 Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, po kome osoba ima pravo na izbor s kim će, gde i pod kojim uslovima živeti i ko će joj, ukoliko je to potrebno asistirati. Osobe sa kojima živimo nisu u obavezi da nam asistiraju, naročito ne punoletnim osobama jer im se očekivanjem da to čine, nameću nejednaki uslovi u odnosu na osobe koje ne žive s osobama kojima je potrebna asistencija.
Lekarsko mišljenje, koje se takođe ovim Pravilnikom traži, o nivou potrebe za asistencijom u ovom kontekstu nije relevantno. Umesto njega, potrebno je da organ starateljstva komisijski utvrdi nivo potreba uz puno učešće osobe koja koristi ili će koristiti asistenciju u svakom segmentu procesa utvrđivanja, praćenja i procene potreba i kvaliteta usluge. Sve drugo je u neskladu sa svrhom usluge koja je osnovni preduslov za samostalni život osobama kojima je potrebna, a ne dodatak ili zamena za postojeće usluge u zajednici, odnisno da se odobrava tek ukoliko osoba ne može ili nije izabrala da koristi ostale raspoložive usluge. Ona, s obzirom na njenu svrhu, treba svim osobama sa invalidietom kojima je potrebna, da bude prva u ponudi. Dokle to ne bude, čeka nas posao. Temelj u finansijskom delu za optimalan obim i kontinuitet usluge stvorili smo sada u Novom Sadu, sve ostalo mora drukčije da bi bilo održivo.

About the author: czuns