IZVEŠTAJ O DVADESET GODINA RADA CENTRA

 Pre 20 godina, na današnji dan počelo je s radom savetovalište za psiho-socijalnu podršku osobama sa invaliditetom „Živeti uspravno“ u okviru programa tadašnje beogradske kancelarije Organizacije Handicap International (HI).  Ljudi okupljeni oko savetovališta osnovali su 22.2.2002. Centar „Živeti uspravno“ s misijom stvaranja okruženja u kome se poštuju sva ljudska prava.

  • Usluge savetovališta za psiho-socijalnu podršku u 2,5 godine njegovog rada koristilo je 500 osoba. Savetovalište je uticalo na međusobno povezivanje svih činilaca u Novom Sadu koji utiču na položaj osoba sa invaliditetom i organizovalo obuke o dostignućima međunarodnog pokreta u ovoj oblasti s ciljem razvoja cross-disability ideje u Novom Sadu. 
  • Od 2003. informativno-istraživačkim radom utičemo smanjenje socijalne distance prema osobama sa invaliditetom, kroz (su)izdanja knjiga, publikacija, filmova i video i audio materijala i prevodilački rad u sferi građanskih prava (/rs/category/produkcija/) i iniciranje usluga koje ne postoje u zajednici
  • Proteklih 11,5 godina u kontinuitetu smo obezbeđivali uslugu personalne asistencije osobama sa invaliditetom, do 31.12.2019. projektno, a od ove godine kroz direktnu budžetsku liniju namenjenu ovoj usluzi, što je rezultat zastupničkog rada Centra uz podršku Evropske mreže za samostalni život (ENIL). 
  • Tim Programa za pristupačnost (2007-14) ostvario je međunarodnu i međusektorsku saradnju u ovoj oblasti i inicirao usvajanje deset lokalnih akcionih planova pristupačnosti u APV, Strategiju i Akcioni plan pristupačnost Grada Novog Sada
  • Od marta 2010. Centar pruža iskustvenu (peer) podršku. Do sada se za nju obratilo preko 350 osoba, organizacija i ustanova najčešće zbog ostvarianja prava na obrazovanje, zapošlhjavanje, samostalni život i ostalih socijalnih prava
  • od 2004. do danas, preko 300 osoba radile su u Centru kao personalni asistenti/asistentkinje, pedagoški asistenti/asistentkinje, asistenti/asistentkinje u donošenju odluka, pružaoci iskustvene podrške, na opštim poslovima – po ugovoru o radu, o delu i preko strudentske zadruge, i honorarno kao (ko)autori/ke radionica, umetničkih dela, edukativnih programa, dokumentarnih filmova čiji je cilj bio obrazovanje i informisanje janosti  o pitanjima ljudskih (uže socijalnih) prava iz delokruga rada Centra.
  • Od ukupnog broja dosadašnjih zaposlenih, dvadeset osmoro nas smo osobe sa invaliditetom.
  • Dosadašnje aktivnosti Centra obeležila je saradnja s Gradom Novim Sadom, UNICEF-om, Novosadskim udruženjem studenata sa invaliditetom, koje je osnovano pre 20 godina na inicijativu ljudi okupljenih oko Centra, ENIL-om, Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, Građanskim inicijativama, Edukativnim centrom iz Leskovca, Ženskim studijama i istraživanjima, Nezavisnim društvom novinara Vojvodine, Novosadskom novinarskom školom, Towson univerzitetom, Pokrajinskom zavodom za socijalnu zaštitu, Južno-bačkim upravnim okrugom…
  • Zagovarački rad Centra i usluge koje pruža podržale su brojne institucije i organizacije: UNDP, Misija OEBS-a u Srbiji, Savet Evrope, Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo privrede i turzma, NSZ, Fond za zaštitu životne sredine republike Srbije, 7 pokrajinskih sekretarijata, Turistička organizacija Vojvodine, TONS, Delegacija EU u Sriji kroz TACSO projekat, Ambasada Kraljevine Norveške, Ambasada SAD-a, Handicap International, Rekonstrukcija Ženski fond, Fodacija za otvoreno društvo, Trag Fondacija, Ekumenska humanitarna organizacija, Fondacija Catalyst, EXIT Fondacija, Prirodno-matematički fakultet i Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Fakultet za menadžment, Educons i Privredna akademija, Eparhija Bačka i Eparhija Austrijsko-Švajcarska, Pravoslavna bečka parohija, Privredna komora Vojvodine i preko 250 preduzeća, uslužnih radnji, ordinacija, medija i pojedinaca/ki među privrednicima, umetnicima, građanskim aktivistima/kinjama, novinarima/kama, političarima/kama, porodicama i prijatelji/cama osoba sa invaliditetom, osobama koje koriste i pružaju usluge personalne asistencije i iskustvene podrške i/ili učestvuju u njihovom razvoju i obezbeđivanju trajnog sistemskog rešenja. Za Grad Novi Sad zajedničkim radom na relaciji Kabinet Gradonačelnika – resorna gradska uprava – Centar u poslednjih godinu dana obezbeđen je model finansiranja i pružanja usluge personalne asistencije koje korisnicima/ama omogućava izbor licenciranog pružaoca, načina pružanja i optimalni obim usluge personalne asistencije.

 

Predstoji nam uticaj na izmene Zakona o socijalnoj zaštiti kako bI usluge personalne sistencije, podrška u donošenju odluka i iskustvena podrška postale dostupne svim osobama sa invaliditetom u skladu sa čl. 19 Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, zagovaranje za izmenu porodičnog i drugih zakona koji uređuju pitanja lišavanja poslovne sposobnosti u skladu sa čl. 12 Konvencije, prava na brak i zasnivanje porodice i prava na rad kako bi sva socijalna prava definisana međunarodnim ugovorima koje je država ratifikovala mogla da se ostvare u punoj meri uz puno učešće svih na koje se njihova primena odnosi.

 

U ime Centra

Milica Mima Ružičić-Novković, predsednica

 

About the author: czuns