Međunarodna dokumenta

word documentpdf document
Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom
word documentpdf document
EIDD Stokholmska deklaracija©
word documentpdf document
Rezolucija ResAP(2007)3 “Univerzalnim dizajnom do punog učešća”
word documentpdf document
Vodič za javne nabavke
word document
Opšti komentar br. 1 (2014) Član 12 Ravnopravnost pred zakonom
word document
Opšti komentar br. 2 (2014) Član 9 Pristupačnost
word document
Оpšti kоmentar br. 3 (2016) о ženama i devоjčicama sa invaliditetоm
word document
Opšti komentar br. 4 (2016) o pravu na inkluzivno obrazovanje
word document
Opšti komentar br. 5 Komiteta za prava osoba sa invaliditetom
word document
Opšti komentari 6 i 7 Komiteta za prava osoba sa invaliditetom