Obaveštenje o toku kampanje i poziv svima

Dragi prijatelji i donatori Centra, kolege/nice, saradnici/e,
Obe kampanje koje je Centar pokrenuo za prikupljanje sretstava za personalnu asistenciju na sajtu www.generosity.com za prošlu godinu i na sajtu www.donacije.rs za mart i april ove godine, traju još mesec dana.

Kroz kampanju //www.generosity.com/community-fundraising/pa-service-in-novi-sad koja traje od 29. decemra 2017. prikupljeno je 180,00 dolara i 200,00 evra koje su prijatelji Centra uplatili na račun, a zahvaljujući kampanji //www.donacije.rs/projekat/personalni-asistenti-ns/ 59.957,00 dinara. Ostaje da obezbedimo još 1,7 miliona dinara za sve troškove usluge u poslednja 4 meseca prošle godine, pošto sredstva nisu odobrena, i 391.888,00 dinara za troškove asistencije trima koleginicama u martu i aprilu ove godine kojima je usluga potrebna duže od 8 sati dnevno.
Akcije prikupljanja sredstava možete podržati uplatom preko Interneta na obema platformama ili na namenski račun Centra za donacije 340-11001286-31 kod Erste Bank A.D. ili deljenjem informacija o njima.
U restoranima McDonaldsa širom Srbije prikuplja se novac za Centar u cilju podrške ovoj kampanji, Prevodilačko srce prevodi 100 strana: //portaloinvalidnosti.net/2018/03/100strana-za-personalne-asistente-osoba-sa-invaliditetom/
Član Gradskog veća zadužen za socijalnu zaštitu najavio je 2. aprila u Listu DNEVNIK finansiranje usluge personalne asistencije za 16 korisnika/ca u ovoj godini i izmenu gradske odluke o socijalnoj zaštiti u kojoj će biti definisani kriterijumi za organizovanje i koriišćenje ove usluge.
Predloženo je da na prvom konkursu resorne gradske uprave bude odobren iznos od 3 miliona dinara kojima će se pokriti godišnji troškovi rada 4 asistenata/kinja, stručni rad i deo troškova zakupa kancelarije i komunalija. Gradska uprava za priredu odobrila je sredstva u iznosu od 845.337,00 dinara za rad troje asistenata na 6 meseci počevši od ovog meseca ili od maja.
U drugoj polovini godine očekujemo sredstva za angažovanje još 9 asistenata/kinja, a sredstvima od participacije nas koji uslugu koristimo porićemo rad još jednog asistenta/kinje, troškove akreditovane obuke, knjigovodstva, kancelarijskog materijala i ukoliko to bude potrebno, deo zakupa kancelarije i komunalija u poslednja 4 meseca 2018.
Rekonstrukcija ženski fond obezbedila je sredstva za godišnju platu organizatorke usluge i jedne saradnice u prižanju ikustvene podrške koja ujedno obavlja i deo administrativni poslova.
Doniranjem ili deljenjem informacije o kampanji omogućavamo da ove godine 16 osoba, umesto dosadašnjih 4, ima neophodnu uslugu, da bismo svi zajedno doprineli tome da, što je takođe najavljeno, od sledeće godine usluga personalne asistencije postane deo sistema socijalne zaštite Grada
Za sam Grad Novi Sad ovo je najvažniji korak ka definisanju lokalnih standarda za ostvarivanje prava na korišćenje asistencije kao osnovnog preduslova za samostalni život osoba kojima je potrebna od 2009. godine, kada su odobrena prva sredstva za pilotiranje usluge, i maja 2013, kada su se usvajanjem republičkih pravilnika p minimalnim standardima za pružanje usluga socijalne zaštite i za licenciranja usluga i pružalaca, stvorili svi uslovi za uvođenje servisa personalne asistencije u gradske i opštinske odluke o socijalnoj zaštiti i njihovo namensko finansiranje.
U ovom trenutku svaki doprinos približava nas cilju da asistencija bude garantovana i dostupna sakom kome je/bude potrebna. Iskoristimo ga!

U Novom Sadu, 7. aprila 2018
mr Milica Mima Ružičić-Novković, predsednica

About the author: czuns