Radni sastanak o obavezi zapošljavanja osoba sa invaliditetom u javnom sektoru u APV

Povodom inicijative Centra da Vlada APV doprinese poštovanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u javnom sektoru, danas je održan sastanak s mr Pavlom Počučom, pomoćnikom Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.

Budući da zabrana zapošljavanja u javnom sektoru bezmalo dve godine ne važi za osobe sa invaliditetom, pored navedenog u Saopštenju Sekretarijata //www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/pocetna1/83-vesti-latinica1/974-zamenik-mr-pavle-pocuc-u-radnoj-poseti-centru-ziveti-uspravno-novi-sad, dogovoreno je da resorni sekretarijat Vladi APV uputi predlog kako da direktni i indirektni korisnici pokrajinskog budžeta omoguće zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i da lokalnim samoupravama u APV uputi preporuku za isppunjavanje obaveze zapošljavanja, umesto plaćanja penala i usmeravanja novca ka zaštićenim oblicima rada i radnim centrima, usmere na direktno zapošljavanje u ustanovama čiji su osnivač opštine i gradovi.

Ova inicijativa proistekla je na osnovu zaključnih zapažanja Komiteta UN o pravima osoba sa invaliditetom na izveštaj države o sprovođenju Međunarodne konvwncije o pravima osoba sa invaliditetom i alternativni izveštaj koji su podnele organizacije: //www.noois.rs/dokumenta-publikacije/medjunarodni-propisi/122-konvencija-un-o-pravima-osi/225-zakljucna-zapazanja-komiteta-za-prava-osoba-sa-invaliditetom
Njen direktan povod jeste to što od momenta kada je prestala da važi zabrana obaveze zapošljavanja osobasa sa invaliditetom u javnom sektoru, na području APV bezmalo se ništa nije promenilo. Fokus je i dalje na podsticajnim merama usmerenim prevashodno na zapošljavanje u privatnom sektoru privremenim ugovorima ili ugovorima koji omogućavaju zaradu manju od minimalne i traju kraće od godinu dana.

U vezi sa čl. 27 koji definiše obaveze država potpisnica u vezi sa pravom na rad navedeno je sledeće:
– procena radne sposobnosti još uvek je prevashodno medicinska
– osobama sa invaliditetom nie omogućeno da pokrenu svoj reprezentativni sindikst (polazeći pre svega od broja zaposlenih
– podsticajne mere za zapošljavanje nisu delotvorne,
još uvek je velika usmerenost ka radnim centrima i drugim zaštićenim vidovima rada.

Sastanku su nenajavljeno uz poziv Sekretarijata, prisustvovale novinarke radija i televizije Javnog servisa Vojvodine, što nijre bilo neophodno jer Centar se obraća medijima samo kad nešto konkretno uradi, a cilj ovog sastanka bio je dogovor o konkretnim koracima. S druge strane zbog odnosa države prema ulozi javnog servisa i slobodi medija, Centar kao organizacija koja radi na ostvarivanju prava na izbor, ne sarađuje s javnim servisima.

About the author: czuns