SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM 23 GODINE OD POČETKA RADA CENTRA

Danas Centar obeležava 23 godine od otvaranja savetovališta za podršku osobama sa invaliditetom, čiji su ga tim i još dvoje saradnika osnovali u januaru 2002.
Iza nas su okupljanje pokreta osoba sa invaliditetom u Novom Sadu zbog informisanja, obuka i podrške u ostvarivanju prava, individualni i grupni edukativni i savetodabni rads preko 850 osoba, ustanova i organizacija koje rade na polju ostvarivanja socijalnih prava, iniciranje 11 lokalnih akcionih planova pristupačnosti u Vojvofini, više od 10 (su)izdanja, 2 dokumentarna filma, nekoliko video zapisa, uvođenje usluge personalne asistencije u Odluku o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada, dvodecenijski rad na prikupljanju sredstava u zajefdnici za preduslove za samostalni život u delu u kome još uvek nisu finansirani budžetskim sredstvima.
Predstoje iznalaženje rešenja da se celodnevna personalna asistencija finansira u punom obimu vodeći računa o snenama i njihovom poklapanju, da Grad otkloni sporni uslov da osoba mora da ima godinu dana prebivalište u Novom Sadu za sticanje prava na finansiranje personalne asistencije, deblokada 5 računa Centra zbog desetogodišnjeg projektnog i od 2020. nepotpunog namenskkog finansiranja asistencije, a nakon toga zastupnički rad na tome da gradovi i opštine finansiraju sva radna prava direktnih pružalaca ne samo bruto cenu sata pružene usluge.

Više o razlozima i posledicama blokade računa i kako u ovom trenutku možete podržati rad Centra, možete videti na njegovom sajtu. Trenutni iznos pod blokadom je 5.665.400 din. Pošto duže od 5 nedelja novac nije doniran n osnovni račun 340-5350-79, ukupan iznos blokade povećsn je za 70.000,00 din. Koristimo priliku da pozovemo sve koji mogu doniranjem ili deljenjem informacija o hitnosti podrške Centru da doprinesu da se računi što pre odblokiraju da bi Centru mogao d bude uplaćen deo odobrenih programskih sredstava iz Budžeta Grada Novog Sada, s linije 481, koja podležu blokadi, a nameenjena su indirektnim troškovimaorganizacije personalne asistencije i svakodnevnoj iskustvenoj (peer) podršci jednom čoveku i da Centar može da nastavi s radom 2024.

Zahvalne/i smo svima koji/e su se obratili/e Centru na poverenju, privrednicima i javnim ličnostima, donatorima, Gradu Novom Sadu, Vladi Vojvodine na podršci i svemu što smo zajedno uradili, Evropskoj mreži za samostalni život, Rekonstrukciji ženski fond, Nezavisnom društvu novinara Vojvodine, Graćanskim iniccijativma, Ženskim studijama i istraživanjima, Univerzitetu u Novom Sadu za sve uloženo, podeljeno, podstaknuto i objavljeno, Novosadskom udruženju studenata sa invaliditetom i Centru za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije na svemu čime smo zajedno doprineli punoj primeni Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom, svim (do)sadašnjim zaposlenima i aktivistima/kinjama Centra za sve uloženo, za vrednosti i standarde ispod kojih se ne sme.

mr Milica Mima Ružičić-Novković, predsednica

About the author: czuns

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.