SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM 18 GODINA OD OSNIVANJA CENTRA I 20 GODINA RADA LJUDI OKUPLJENIH OKO IDEJE “ŽIVETI USPRAVNO” U NOVOM SADU

Centar “Živeti uspravno” osnovan je 22.2.2002. Osnovali su ga članovi/ce tima Savetovališta “Živeti uspravno” koje je 19.9.2000. otvorila Francuska humanitarna organizacija Handicap International u okviru svog programa psiho-socijalne podrške.

            Do osnivanja samostalne organizacije fokus rada Savetovališta za psiho-socijalnu podršku bio je informisanje pokreta osoba sa invaliditetom i gradskih ustanova o socijalnom pristupu invalidnosti i na međusobnom povezivanju svih aktera kako bi se počela u punoj meri primenjivati Standardna pravila UN o izjednačavanju mogućnosti koje se pružaju osobama sa invaliditetom, što je do usvajanja Međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom bila misija Centra.

            Dve hiljade treće godine istraživanjem o socijalnoj distanci prema osobama sa invaliditetom Centar započinje stvaranje Programa za jednakost u javnom govoru u okviru koga je sprovedena prva medijska kampanja za smanjenje socijalne distance, održana obuka većeg dela gradskih odbora političkih stranaka o osnovama invalidnosti, započet kontinuirani monitoring medijskog izveštavanja o osobama sa invaliditetom i pilotiranje usluga u zajednici, pre svega servisa personalne asistencije u novembru 2008, koja je 29. novembra 2019. izmenom Odluke Grada Novog Sada o socijalnoj zaštiti, koja je u skladu s republičkim Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, postala potencijalno pravo svake punoletne, društveno aktivne osobe sa invaliditetom koja ostvaruje pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć. Gradsko veće usvojilo je u decembru prošle godine Pravilnik o ostvarivanju prava na novčanu naknadu za uslugu personalne asistencije iz budžeta Grada. Sredstva se odobravaju na ime korisnika/ce, koji bira liceciranog pružaoca na području grada, ali se, shodno tome što Zakon o socijalnoj zaštiti ne predviđa direktno plaćanje usluga, novac uplaćuje pružaocu. Primena ovog modela počela je 1. Januara 2020. i ove godine ćemo pratiti njegov učinak na kvalitet usluge. Predviđen mesečni bruto iznos od 70.779,61 dinara prati cenu rada direktnih pružalaca usluga u socijalnoj zaštiti, s tim što je ove godine izostalo direktno plaćanje za ostale elemente usluge obavezne po zakonu (stručni rad, obuka korisnika/ca i asistenata/kinja, administrativni i kancelarijski troškovi), što će delom projektno biti finansirano. Grad finansira asistenciju u trajanju od 40 sati nedeljno, što znači da novac za asistenciju osobama koje je koriste duže od 8 sati dnevno moramo da nađemo iz drugih izvora. U toku je kampanja grupnog prikupljanja sredstava za ovu namenu. Na povećavanju minimalnog gradskog standarda za pružanje ove usluge i revidiranje državnih kriterijuma za ostvarivanje prava na nju biće fokus rada Centra u ovoj godini jer najveći deo osoba sa invaliditetom zbog toga što je asistencija preduslov, a ne uslov za društvenu angažovanost ostaju bez usluge, koja bi trebalo da bude dostupna svima koji ostvaruju pravo na tuđu negu i pomoć. U protivnom dolazi do sekundarnog smanjenja sposobnosti i oštećenja, što podrazumeva povećanje potrebe za asistencijom i pomagalima, i gubitak životnog vremena na zadovoljavanje osnovnih potreba.

Drugi preduslov samostalnom životu na kome je Centar počeo organizovano da radi marta 2010. je iskustvena (peer) podrška. Za konsultativnu, savetodavnu iskustvenu podršku i obuke u poslednjih deset godina Centru se obratilo blizu 380 korisnika/ca, prošle godine 78 (58 žena). Najčešći razlog prošlogodišnjeg obraćanja bio je posredovanje u zapošljavanju, a od početka pružanja ove usluge – ostvarivanje prava na obrazovanje uz personalnu asistenciju. U ovoj godini Centar će nastaviti da pruža iskustvenu podršku i da kroz nju zastupa uvođenje podrške u donošenju odluka u sistem kako bi se stvorili uslovi da u skladu sa čl. 19 Konvencije sve osobe uz odgovarajuću asistenciju imaju izbor za aktivan život u svom selu ili gradu i da se prekine praksa lišavanja poslovne sposobnosti. Pristupačnost i odgovarajuća asistencija (personalna i/ili u donošenju odluka) uz kontinuiranu iskustvenu podršku i pomagala oblasti su u koje treba ulagati javna sredstva shodno međunarodnim ugovorima koje je držaava potpisala. Stoga će Centar u daljem svom radu insistirati na punoj primeni međunarodnih ugovora i na stvaranju uslova za nju.

U toku 2019. ukupno je 42 osoba bila angažovana u radu na pružanju usluga za samostalni život (32 na pružanju usluge personalne asistencije, 7 na pružanju iskustvene (peer) podrške i 2 na pružanju podrške u donošenju odluka, pet osoba je volontiralo od toga 4 žene)

Od oktobra 2007. do februara 2014. u okviru Programa za pristupačnost organizovano je nekoliko međunarodih skupova, povezao se sa svim relevantnim organizacijama u ovoj oblasti u Evropi i u Srbiji inicirao usvajanje 11 lokalnih akcionih planova pristupačnosti u APV, učestvovao u izradi Pravilnika o pristupačnosti i radu Saveta za osobe sa invaliditetom Tima za smanjenje siromaštva i socijalnu uključenost Vlade Republike Srbije, objavio prevod 3 koncepta pristupačnosti uporednu analizu standarda u primeni koncepta Univerzalnog dizajna u 17 zemalja i nekoliko priručnika za pristupačnost različitih segmenata. Program je ugašen pre 6 godina iz finansijskih razloga, ali nastavlja delovanje na stvaranju pristupačnog okruženja i prepoznavanje prava na pristupačnost kao ljudskog prava.

Dvadeset godina rada obeležila je saradnja u okviru Federacije nevladinih organizacija Srbije, sa Gradom Novim Sadom, saradnja sa Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije , Evropskom mrežom za samostalni život, medijima novinarima/kama, privrednicima/ama i umetnicima/ama u Novom Sadu, uz čije učešće smo došli do promene koje će trajno uticati na razvoj u ovoj oblasti i to ne samo u Novom Sadu i saradnja sa Ženskim studijama i istraživanjima, Fondacijom Catalyst i Rekonstrukcijom ženski fond koja je, uz delovanje Centra na ostvarivanju socijalnih prava LGBT osoba kroz iskustvenu podršku doprinela tome da se Centar opredelio za misuju primene sinkretičkog pristupa tekovimnama pokreta za građanska prava jer se jedino tako može doći do njihovog punog ostvarivanja.

U utorak, 25. februara 2020, u saradnji sa Galerijom Matice Srpske organizujemo Veče s Brankom Pražićem, s početkom u 19č, u Galeriji Matice, Trg galerija 1:

//www.facebook.com/events/267030807617201/

Pozivamo vas da dođete.

About the author: czuns